Free the body - Osvoboď své tělo

English version:

FREE THE BODY, OPEN THE HEART

18 august - open dance evening | 19 - 20 august weekend workshop

"If the body moves, the heart will follow" G.Roth

Through conscious dance we can release unhealthy beliefs to reconnect with ourselves and the life within us. Conscious dance is work with the mind, supported by movement and awareness of thoughts and emotions.


For people often cannot see themselves without the use of a mirror, whether physical or metaphysical and it is with the help of play and discovery in dance that we can again look at the world through the eyes of innocence and miracles.

In order to restore the life-giving sap of our body, we will nourish it and saturate it with experiences of joy, peace and belonging, as well as with an honest insight into what is right now.

Free conscious dance can awaken the infinite potential of the human spirit through the body. And thanks to the shared experience, everything we focus on is amplified.

Allow yourself to dance your dream. Don't put off life for later, it's only in the present.

We will work with the 5 Rhythms Dance and Open Floor Movement practice. Both practices are dynamic, playful, meditative and heart-opening. Come and taste on august 18 and if you are ready, you can dive deeper in to the weekend or book straight away for the whole weekend.

The workshop will be given in English and Czech language

Teachers are:

Saryo van Lakerveld: he Lives in the Netherlands and has been teaching Conscious Dance for 25 years. He is trained in both practices and feels strongly connected to the mystical world of dance. His approach is gentle and caring and through his lessons he brings people closer to their hearts and more into their bodies.

Oli A. Cháb Makovecká, She lives in Czech Republic. She is a perceptive woman who seeks deeper meaning. She likes to look at people from the perspective of psychology and spirituality. She believes that repeated positive experiences can rewrite many injuries into healthy life settings and dance enables this. It is a medicine that Oli likes to offer to all those who are willing to move.

Workshop price:
Payment before June 30th, 2023: 

Friday only CZK 550, entire weekend CZK 2900
Afterwards and on-site: 

Friday only CZK 650, entire weekend CZK 3300

Accommodation price: CZK 600/person/night, apartment for 15 people, 5 rooms, kitchen, terrace

Time schedule:

Friday evening 18-20

Saturday

10-13 hod, lunch break, evening session 17-20

Sunday

10-12:30 lunch break, evening session 14:00 - 16:30


Osvoboď své tělo, otevři své srdce

18. srpna - otevřený taneční večer 

19., 20. srpen - víkendový seminář


´Když se tělo pohybuje, srdce jej následuje. ´G.Roth


Vědomým tancem můžeme uvolnit nezdravá přesvědčení, abychom se opět propojili se sebou a životem v nás.


Vědomý tanec je práce s myslí, za podpory pohybu a uvědomování si pochodů myšlenek a emocí.

Lidé totiž často nemohou vidět sami sebe bez použití zrcadla, ať už fyzického nebo metafyzického. A právě pomocí hry a objevování v tanci, můžeme opět na svět nahlížet očima nevinnosti a zázraků.

Abychom obnovili životodárnou mízu svého těla, budeme ho vyživovat a dosycovat prožitky radosti, klidu a sounáležitosti, stejně jako upřímným náhledem na to, co právě je.


Svobodný vědomý tanec může probouzet skrze tělo nekonečný potenciál lidského ducha. A díky sdílenému prožitku se umocňuje vše, na co zaměříme pozornost.

Dovolte si tančit svůj sen. Neodkládejte život na později, žijte v přítomnosti.

Budeme pracovat s Tancem 5Rytmů a Open Floor Movement Practice. Obě tyto metody jsou dynamické, hravé, meditativní a srdce otevírající.

Přijď a vyzkoušej 18. srpna, zda jsi připraven/a ponořit se hlouběji do moře tance víkendu a nebo si rovnou zarezervuj celý víkendový seminář.

Seminář bude v českém a anglickém jazyce.

Učitelé:

Saryo van Lakerveld: žije v Holandsku a již 25 let učí vědomý tanec. Jak 5Rytmů, tak Open Floor a silně vnímá mystickou rovinu tance. Jeho způsob vedení je jemný a pečující. V průběhu lekcí vede tanečníky hlouběji do těla blíže k srdci.

Oli A. Cháb Makovecká: je vnímavou ženou, která hledá hlubší podstatu a poučení ve všem, co ji v životě potká. Ráda vnímá lidi z perspektivy psychologie a spirituality. Věří, že opakující se pozitivní zážitky mohou přepsat zranění na zdravé životní nastavení. A to tanec umožňuje. Tuto medicínu Oli nabízí všem, kteří jsou ochotní se v životě pohnout.


Harmonogram

Pátek: 18-20 hod

Sobota: 10-13 hod, polední pauza, večerní program 17-20 hod

Neděle 10-12:30 hod, polední pauza, odpolední program 14:00 - 16:30

Cena workshopu:

Při platbě do 30.6.2023: pouze pátek 550 Kč, celý víkend 2900 Kč

Poté a na místě: pouze pátek 650 Kč, celý víkend 3300 Kč

Cena ubytování: 600 Kč/os/noc, 

Apartmán pro 15 osob, společná jídelna, velká terasa,